Poze

Poze cu resoluție de 300 dpi:

Episcopul Reinhart GUIB (Foto: Fred Nuss)
Dr. Carmen SCHUSTER, Curatorul bisericii generale (Foto: Kirchliche Blätter - Stefan Bichler)

Contact

 Relații publice

Stefan Bichler
(Kirchliche Blätter, Landeskirchliche Information, pagina web și presa)

Episcopia
Str. General Magheru Nr. 4
RO-550185 Sibiu-Hermannstadt
Tel.: 0040-269-230202
kirchliche.blaetter@evang.ro
www.kbl.evang.ro